Privacyverklaring

bijBouwe respecteert je privacy en doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat we jou een dienst verlenen op een manier die transparant en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze af te stemmen op jouw wensen en behoeften.

Om de diensten juist en volledig aan te kunnen bieden gebruiken we jouw persoonsgegevens. We verwerken deze gegevens zorgvuldig en veilig. Over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken willen we graag open en duidelijk zijn. In deze privacyverklaring geven we jou daarom antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door bijBouwe.

Wie is verantwoordelijke?

bijBouwe Advies & Bemiddeling B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens bij het verlenen van advies- en bemiddelingsdiensten. Dynamic Credit Hypotheken B.V. (die ook als handelsnaam bijBouwe gebruikt) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de verstrekking van bijBouwe hypotheken. Beide ondernemingen zijn dochterondernemingen van Dynamic Credit Group B.V., welke een dochteronderneming is van BNP Paribas Asset Management Holding SA.

Binnen Dynamic Credit is het beleid rondom privacy en gegevensbescherming en de invulling van de rol van Data Protection Officer (DPO) op groepsniveau geregeld. De verschillende ondernemingen hebben dus hetzelfde beleid. Wanneer we spreken over Dynamic Credit bedoelen we Dynamic Credit Group B.V. en haar dochterondernemingen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dat zijn gegevens die direct of indirect iets over jou als persoon zeggen. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, leeftijd, geboortedatum en een kopie van je paspoort. Ook je inkomen, bankrekeningnummer, IP-adres en BSN-nummer zijn persoonsgegevens die wij verwerken.

Wat is verwerken?

Dat is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, raadplegen en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Om de bijBouwe advies-, bemiddelings- en kredietverleningsdiensten te kunnen aanbieden verwerkt bijBouwe de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer).
 • Identificatiegegevens (zoals: BSN-nummers en andere identificatienummers van de overheid zoals paspoortnummer en ID-nummer, geboortedatum, nationaliteit, geslacht).
 • Financiële gegevens (zoals: inkomen, leningen, eigendom, onderpand, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer).
 • Contactmomenten en inhoud (zoals: brieven en e-mails die wij sturen en van jou ontvangen, wat jij op de bijBouwe website doet en bekijkt, ons contact via social media, jouw stemgeluid in telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en verbetering van onze dienstverlening).
 • Beroeps- en/of bedrijfsmatige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming).
 • Relatie- en familiegegevens (zoals: burgerlijke staat en gezinssamenstelling).
 • Bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens (zoals: kopieën van identiteitsbewijzen, persoonsgegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen, fraude).

Welke geldige redenen (grondslagen) voor verwerking hebben wij?

Zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt bijBouwe alleen jouw persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De gegevensverwerking door bijBouwe kan gebaseerd zijn op de volgende wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een advies-, bemiddelings- of leningsovereenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals jouw BSN-nummer om fiscale gegevens aan de Belastingdienst door te geven.
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van bijBouwe of (een) derde(n) (zoals onze investeerders, financiële instellingen of de financiële sector), behalve wanneer jouw belangen zwaarder wegen.
 • Met jouw toestemming, waar je die hebt gegeven, die je kan intrekken.

Voor welke doelen gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

bijBouwe gebruikt jouw persoonsgegevens:

 • Om een adviesovereenkomst, bemiddelingsovereenkomst of leningsovereenkomst met jou te kunnen aangaan en uitvoeren. Met andere woorden om jou diensten of een product te kunnen leveren.
 • Om onze diensten en producten te ontwikkelen en verbeteren, waarvoor we bijvoorbeeld statistische analyses uitvoeren.
 • Voor promotie- en marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om jou te informeren over diensten of producten die interessant voor jou kunnen zijn.
 • Om jouw- en onze (waaronder ook die van onze investeerders) risico’s te beoordelen en te minimaliseren, bijvoorbeeld door jouw kredietwaardigheid te beoordelen, te zorgen dat jij en wij verantwoorde risico’s nemen als je een lening bij ons afsluit en mogelijke risico’s die de geografische ligging van het onderpand met zich meebrengen zoals een verhoogde kans op overstromingen. Of in het geval van (mogelijke) betalingsproblemen in het kader van preventief of bijzonder beheer.
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan toezichthouders te kunnen verlenen, bijvoorbeeld in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
 • Om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft, bijvoorbeeld als het gaat om fraudebestrijding en fraudeonderzoek, hiervoor raadplegen wij incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector, kranten en internet.
 • Om bij te houden hoe, wanneer en welk contact wij met jou hebben, zodat wij de communicatie met jou kunnen verbeteren of onze medewerkers kunnen coachen en trainen.

Als bijBouwe van plan is om persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, dan zal bijBouwe jou eerst informatie verstrekken over dat andere doel en hoe wij ervoor zorgen dat de verwerking zorgvuldig en transparant plaatsvindt.

Wanneer verwerken wij gegevens die we niet van jou zelf hebben verkregen?

Wij gebruiken ook gegevens over jou die we niet van jou zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van jouw partner, jouw hypotheekadviseur, van Bureau Krediet Registratie of uit openbare bronnen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We delen jouw gegevens ook met andere partijen. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor doorgifte aan-, controle bij- en uitwisseling met andere bedrijven en instellingen, zoals:

 • de Belastingdienst
 • het Kadaster
 • het Bureau Krediet Registratie (BKR)
 • het Waardering Onroerende Zaken (WOZ) register
 • Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)
 • Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) in het kader van de NHG borgstelling (waaronder ook de trajecten beheer en kwijtschelding).
 • jouw werkgever of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • investeerders in de hypotheekproducten van Dynamic Credit, zoals bijBouwe
 • leveranciers en zakelijke partners met wie wij samenwerken in het kader van het beheer van jouw hypotheek

Verder schakelen wij ook derden in voor het uitvoeren van de werkzaamheden en beheren van onze IT Infrastructuur en -bedrijfsadministratie zoals onze service partners, BNP Paribas Asset Management Holding SA (inclusief groepsentiteiten), Dynamic Credit Group B.V. (inclusief groepsentiteiten), IT bedrijven en datacenters. Als deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot jouw gegevens, dan treffen wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Zonder jouw toestemming delen wij jouw persoonsgegevens niet met derden voor marketing- of verkoopactiviteiten.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Onze bijBouwe website, jouw bijBouwe account en onze IT-systemen zijn goed beveiligd. Verder doen we er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen laten wij meerdere keren per jaar door onafhankelijke experts controleren.

Ook hebben we onze medewerkers en die van onze leveranciers instructies gegeven om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Toegang tot de gegevens wordt gecontroleerd en zo veel mogelijk beperkt. Zo proberen wij te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens.

Om deze bescherming te realiseren hebben wij een passend beveiligingsbeleid, dat periodiek wordt geëvalueerd en verbeterd wanneer nodig. En wat als er toch een keer iets misgaat? Dan volgen wij een duidelijk stappenplan. Datalekken pakken we aan en leggen we vast. We melden ze ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan jou, als dat nodig is.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor de duur die nodig is voor de doelen waarvoor we de gegevens verwerken of zo lang als we ze moeten bewaren van de wet. De bewaartermijn kan per doel en afhankelijk van de grondslag van de verwerking verschillen. Een afgewezen hypotheekaanvraag verwijderen we bijvoorbeeld na 1 jaar. Je hypotheekdossier wordt verwijderd 7 jaar nadat de hypotheek is beëindigd.

Wat doen wij met jouw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat jouw persoonsgegevens op geen enkele manier meer aan jou gekoppeld zijn of kunnen worden.

Verwerkingen in andere landen

Het verwerken van persoonsgegevens door- of onder de directe of indirecte (zoals bij onder uitbesteding) verantwoordelijkheid van bijBouwe gebeurt binnen Nederland, en als dit redelijkerwijs niet anders kan, binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) (EER)omdat deze landen volgens de AVG voldoende bescherming bieden. Als het echt niet mogelijk is om noodzakelijke verwerkingen binnen de EER te verrichten, dan ziet bijBouwe erop toe dat er adequate afspraken met derde partijen gemaakt worden in lijn met door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

Welke rechten heb je?

Sinds de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht is heb je meer controle over je persoonsgegevens. Bestaande rechten zijn uitgebreid en nieuwe rechten zijn toegevoegd. Je hebt de volgende rechten:

 • Inzage: Je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kan over het algemeen binnen één maand na jouw verzoek aan ons toegang krijgen tot alle persoonsgegevens die wij van jou hebben.
 • Correctie: Je kan ons vragen om onjuistheden in jouw persoonsgegevens te corrigeren.
 • Verwijderen: Je kan ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat je hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van jouw persoonsgegevens.
 • Bezwaar tegen verwerking: Als je bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld e-mails met aanbiedingen.
 • Beperken van verwerking: Je kan ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de juistheid van persoonsgegevens door jou wordt betwist.
 • Overdraagbaarheid: Je kan de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt en die wij bewaren opvragen. Deze leveren wij dan aan op een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare manier. Deze kan je bijvoorbeeld verzenden naar een derde partij.
 • Intrekking toestemming: Waar je toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te gebruiken kan je jouw toestemming intrekken. De persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold mogen wij dan niet meer verwerken.
 • Een klacht indienen: Je kan een klacht indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor je bepaalde rechten niet in alle gevallen kan uitoefenen.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Het inzagerecht en het recht op overdraagbaarheid kun je uitoefenen via jouw bijBouwe account. Als je een ander recht wilt uitoefenen, stuur een e-mail naar info@bijbouwe.nl of stuur een brief onder vermelding van het recht dat je wilt uitoefenen naar:

bijBouwe Frederik Roeskestraat 97 D, 1076 EC, Amsterdam

Als je jouw rechten wilt uitoefenen, stuur dan ook een kopie van jouw paspoort of ID-kaart mee. Vergeet niet je burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de KopieID app van de Rijksoverheid. We reageren binnen vier weken nadat we je bericht ontvangen.

Klachten

We doen ons best om je privacy en persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Ben je toch niet tevreden, dan kan je een e-mail sturen naar klacht@bijbouwe.nl of een brief sturen naar: bijBouwe, Frederik Roeskestraat 97 D, 1076 EC Amsterdam.

In je e-mail of brief omschrijf je jouw klacht en geef je ons jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij zullen je dan binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie geven. Je hebt verder ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over privacy en gegevensbescherming

Als je vragen hebt over de manier waarop we met jouw privacy en persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact opnemen met:

Data Protection Officer - Dynamic Credit Group privacy@bijbouwe.nl +31 20 7981383

Wijzigingen

Wijziging van deze Privacyverklaring. Wij kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.

De laatste versie is gepubliceerd op: 12 September 2023